Formularz odstąpienia od umowy

Pobierz formularz odstąpienia od umowy w formacie PDF.

 

……………..…………………………….

Miejscowość, data

 

Adresat:

SUNpress Paweł Łebkowski

Plac Pereca 3 lok. 1 b

53-431 Wrocław

e-mail: nekrologi@dogazety.pl

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać pocztą tradycyjną/elektroniczną tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy nr ............................... dotyczącej zakupu nekrologu/kondolencji(*) w tytule prasowym ....................................................................................... za pośrednictwem Serwisu internetowego www.nekrologi-wroclaw.pl nr zamówienia ......................................................


 

Data zamówienia: ………………………………………………

Data publikacji: ………………………………………………

 

Zwrot kosztów, proszę/prosimy(*) dokonać (właściwe zaznaczyć):

 

  • Na rachunek bankowy nr ………………………………………………………………………..…………….. , którego właścicielem jest ……………………………………………………………...……………

  • Przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu.


 

W przypadku niewskazania sposobu zwrotu kosztów, Usługodawca dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

 

Imię i Nazwisko Konsumenta: ………………………………………………

Adres Konsumenta: ………………………………………………

………………………………………………


 

 

…………………………………………………………

Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

 

 

 

drukuj


Gazeta Wrocławska nekrologi, nekrologi Wrocław, Nekrologi Gazeta Wrocławska, Gazeta Wyborcza nekrologi, nekrologi Gazeta Wr., Wrocław nekrologi, Gazeta Wrocławska nekrologi, Gazeta Wyborcza nekrologi Wrocław, Wyborcza nekrologi, Nekrologi Wyborcza Wrocław, Wyborcza Nekrologi Wrocław, Zakłady pogrzebowe Wrocław, Zakłady kamieniarskie Wrocław, Usługi pogrzebowe Wrocław